SCHADEVERGOEDING VOOR BEROEPSZIEKTEN

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Het causale verband tussen beroep en ziekte leidt nogal eens tot discussie.

 

Per 1 januari 2023 is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (regeling TSB) in werking getreden. Deze regeling biedt uitkomst aan werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling op het werk aan gevaarlijke stoffen dan wel (beweerdelijke) gezondheidsschade hebben opgelopen. De regeling TSB kent minder zware bewijseisen en kan aldus een oplossing bieden in het kader van de compensatie van de schade van slachtoffers.

 

Op basis van het civiele aansprakelijkheidsrecht geldt in beginsel de hoofdregel dat degene die van mening is schade te hebben door toedoen van een ander, dit in voldoende mate moet stellen en zo nodig moet bewijzen. Echter, toon als werknemer maar eens aan dat je de schade enkel en alleen hebt opgelopen tijdens de uitoefening van je werkzaamheden. Aangezien dat lastig kan zijn, worden werknemers in de rechtspraak tegemoetgekomen door de daarin ontwikkelde arbeidsrechtelijke omkeringsregeling. Dit wil zeggen dat een vermoeden van oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de schade wordt aangenomen als aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan. Weliswaar is dit een stap in de goede richting, maar voor veel werknemers biedt dit geen uitkomst. Een werknemer dient alsnog te stellen en bij betwisting te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden is blootgesteld aan de voor zijn gezondheid gevaarlijke stoffen en dan moet hij vervolgens nog aannemelijk maken dat hij lijdt aan gezondheidsklachten die daardoor veroorzaakt kunnen zijn.

 

De regeling TSB brengt daar verandering in. Om in aanmerking te komen voor vergoeding kunnen werkenden bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een aanvraag om compensatie indienen, mits zij stellen te lijden aan een van de drie in de regeling genoemde beroepsziekten, zijnde:

 

  • Longkanker, veroorzaakt door blootstelling aan asbest;
  • Allergisch beroepsastma, veroorzaakt door blootstelling aan allergenen;
  • Chronic solvent induced encephalopathy (CSE), veroorzaakt door blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen. Dit wordt in de volksmond ook wel de ‘schildersziekte’ genoemd.

 

Vooralsnog bestaat de lijst uit drie beroepsziekten, maar op termijn zal deze lijst verder uitgebreid worden.

 

Vervolgens zal het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG) de SVB adviseren of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor het recht op compensatie. Er wordt een deskundigenpanel opgezet, welk deskundigenpanel een oordeel vormt over de vraag of sprake is van een ernstige aandoening zoals vermeld op bovenstaande lijst. Hierbij wordt gekeken naar de medische gegevens en de informatie over de blootstellingsgeschiedenis tijdens het werk. Deze informatie moet door de werkende worden aangeleverd. Als het deskundigenpanel van oordeel is dat er sprake is van een beroepsziekte, dan dient het causale verband nog vastgesteld te worden. Zoals eerder aangegeven stelt de regeling TSB minder zware eisen aan het bewijs voor het causale verband dan het civiele recht.

 

Op grond van artikel 4 lid 1 sub a onder 2 van de regeling TSB is voor het causaal verband al voldoende:

dat voorhands aannemelijk is dat de ernstige aandoening in het geval van de aanvrager het gevolg is van blootstelling aan één of meer gevaarlijke stoffen bij het verrichten van de arbeid”.

 

Bij een positief advies van de ISBG, zal de SVB zo spoedig mogelijk overgaan tot compensatie van de schade. De regeling TSB gaat uit van een forfaitaire financiële tegemoetkoming van € 22.839,00 aan alle werkenden die door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk een ernstige aandoening hebben opgelopen.  Er wordt aldus een gefixeerd bedrag gehanteerd in plaats van te kijken naar de werkelijke schade.

 

Let op: deze regeling geldt op dit moment dus nog niet voor alle beroepsziekte en werknemers dienen wel nog voldoende onderbouwing aan te leveren zodat het ISBG tot een oordeel kan komen, maar er is geen sprake meer van zware en complexe bewijseisen.

 

Heb je vragen over letsel en wil je graag dat wij jou helpen met het krijgen van een (hogere) schadevergoeding? Neem dan contact met ons op via: 0495 – 75 59 58 of info@dp-advocaten.nl