Wie is aansprakelijk voor schade zzp’er bij bedrijfsongeval

U bent zzp’er en u gaat een overeenkomst van opdracht aan met een (vaste) opdrachtgever. Bijvoorbeeld u bent zelfstandig stukadoor en u wordt voor bepaalde opdrachten gevraagd mee te werken met een stukadoorsbedrijf op basis van een overeenkomst van opdracht. U bent nadrukkelijk niet in dienst. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. U krijgt een bedrijfsongeval en u loopt letsel op. Is het bedrijf met wie u de overeenkomst van opdracht sloot aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW? Met andere woorden: geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook voor zzp’ers die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht? 

 

Uit de wet (artikel 7:658 lid 4 BW) volgt dat als een opdrachtgever werk laat uitvoeren door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, de opdrachtgever op dezelfde wijze aansprakelijk is voor de schade als wanneer die persoon een werknemer was geweest.

 

De Hoge Raad heeft in 2012 uitspraak gedaan over bovenstaande situatie en heeft hieraan twee criteria verbonden op basis waarvan aansprakelijkheid voor een opdrachtgever in beginsel aangenomen kan worden[1].

 

In de uitspraak van de Hoge Raad gaat het over een eiser die een eenmanszaak heeft en in opdracht staalconstructies en machines maakt. Er wordt een overeenkomst van opdracht gesloten tussen hem en een bedrijf dat zich bezighoudt met de exploitatie van een vezelverwerkingsbedrijf. Eiser heeft werkzaamheden verricht aan een vezelverwerkingsmachine in het kader van deze opdracht. In de uitoefening van die werkzaamheden is eiser een ernstig ongeval overkomen. Hij heeft de opdrachtgever aansprakelijk willen stellen voor zijn schade op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Ter verduidelijking van de vraag wanneer aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW aangenomen kan worden bij zzp’ers die in opdracht werken van een opdrachtgever, heeft de Hoge Raad twee criteria toegelicht.

 

  1. “Artikel 7:658 lid 4 BW leent zich voor toepassing indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht. Of dit het geval is dient te worden bekeken aan de hand van de omstandigheden van het geval, waarbij onder meer van belang zijn de feitelijke verhouding tussen zzp’er en de aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de mate waarin de “werkgever”, al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.
  2. Voor toepassing van artikel 7:658 lid 4 BW is tevens vereist dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de uitoefening van het beroep of bedrijf van degene in wiens opdracht de arbeid is verricht. Het moet gaan om werkzaamheden die de derde in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten. Aangenomen moet worden dat de reikwijdte van de bepaling niet beperkt is tot werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen. Mede gelet op het beschermingskarakter van artikel 7:658 lid 4 BW kunnen daaronder ook andere werkzaamheden vallen, waarbij bepalend is of de verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren.”

 

Wanneer aan beide criteria is voldaan, kan aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW worden aangenomen, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan. De bewijslast dat voldaan is aan de zorgplicht ligt aldus bij de opdrachtgever.

 

Afsluitende met het antwoord op de vraag of een zzp’er de opdrachtgever aansprakelijk kan stellen voor het letsel dat hij/zij geleden heeft door een bedrijfsongeval: YES YOU CAN, mits is voldaan aan bovenstaande criteria.

 

Heeft u recent een bedrijfsongeval gehad als zzp’er en wilt u nagaan of u voldoet aan bovenstaande criteria en dus of u uw opdrachtgever aansprakelijk kunt stellen voor uw geleden schade, neemt u dan contact met ons op via: 0495 – 75 59 58

 

[1] Hoge Raad 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616.