Algemene Voorwaarden van De Peel Letselschade Advocaten B.V.

 

  1. De Peel Letselschade Advocaten B.V. hierna te noemen de B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. De vennootschap is gevestigd te Weert.
  2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als de B.V. de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.
  3. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de voor de B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. De B.V. is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de B.V.
  4. De B.V. voert opdrachten uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichtte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke verleende toestemming van de B.V., onder welke titel ook aan derden over te dragen.
  5. Elke aan de B.V. gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De B.V. is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van de B.V.
  6. Declaraties van de B.V. zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom terzake van interne administratie- en incassokosten.
  7. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.
  8. Op de tussen de B.V. en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele, nadere ter uitvoering daarvan gesloten, overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen uit deze overeenkomst uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.
  9. Deze voorwaarden zijn mede in de Engelse taal opgesteld. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.
  10. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor de B.V. maar ook voor de bestuursleden van de B.V. en voor werknemers en hulppersonen van de B.V., als waren zij door henzelf bedongen.

 

De Peel Letselschade Advocaten B.V. is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75971542.