Algemene Voorwaarden van De Peel Letselschade Advocaten

 1. De openbare maatschap De Peel Letselschade Advocaten is gevestigd te Weert. 
 2. Met ‘de advocaat’ wordt bedoeld: een advocaat die werkzaam is bij De Peel Letselschade Advocaten. Met ‘cliënt’ wordt bedoeld: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de advocaat gesloten overeenkomsten, ongeacht in welke hoedanigheid deze worden verricht. De voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De opdrachtgever wordt in dat geval verondersteld bekend te zijn met de algemene voorwaarden. 
 4. De Peel Letselschade Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Peel Letselschade Advocaten ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de door De Peel Letselschade Advocaten verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zal De Peel Letselschade Advocaten zo mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en met de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Peel Letselschade Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de diensten. De Peel Letselschade Advocaten heeft het recht enige beperking van aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen namens cliënt te aanvaarden.
 6. De aansprakelijkheid van De Peel Letselschade Advocaten in verband met door of namens haar verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in het kader van de opdracht van cliënt en of in verband met het hierna in artikel 9 en 11 bepaalde, is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door De Peel Letselschade Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald voor het desbetreffende geval. Indien om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van De Peel Letselschade Advocaten beperkt tot het in het kader van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 12.500,-.
 7. De kosten van de uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten uitsluitend honorarium inclusief verschotten. Alle te declareren uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn exclusief BTW, doch inclusief kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 
 8. De advocaat kan van de cliënt een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot vragen alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaraties, ook als het gaat om eenzijdige beëindiging van de opdracht door de cliënt. 
 9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen anders hebben afgesproken. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. De advocaat is dan gerechtigd om een kosteloze aanmaning te sturen waarin nogmaals betaling wordt gevorderd van de openstaande factuur en verschuldigdheid van de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Wanneer binnen 14 dagen na deze aanmaning het verschuldigde bedrag alsnog wordt voldaan, worden er geen incassokosten berekend. Zo niet, is De Peel Letselschade Advocaten gerechtigd incassokosten door te berekenen, vermeerderd met de BTW daarover. Indien er niet wordt betaald is De Peel Letselschade Advocaten gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, of te beëindigen nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. De Peel Letselschade Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting of beëindiging van deze werkzaamheden. De cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening van verschuldigde declaraties.
 10. Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard waarna het De Peel Letselschade Advocaten vrijstaat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 11. De Peel Letselschade Advocaten heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting derdengelden van De Peel Letselschade Advocaten, welke ten behoeve van De Peel Letselschade Advocaten de voor advocaten verplichte derdengeldenrekening beheert.  De Peel Letselschade Advocaten sluit mede namens Stichting derdengelden De Peel Letselschade Advocaten iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of in enige wijze in verband staat met het door enige bank niet te hebben voldaan aan haar verplichtingen. Behoudens schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn De Peel Letselschade Advocaten en Stichting derdengelden De Peel Letselschade Advocaten gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan De Peel Letselschade Advocaten verschuldigd is.