Hoge Raad bevestigt opnieuw: zwart werk dient vergoed te worden

 

Op 12 april 2024 heeft de Hoge Raad opnieuw bevestigd dat zwart werk ook voor vergoeding in aanmerking komt, indien iemand door letselschade geen zwart werk meer kan verrichten.

 

Voorbeeld
In de zaak waarin de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan had de benadeelde sinds 1997 een eenmanszaak op het gebied van internetproducten, beveiligingscamera’s en schotelantennes.

 

In opdracht van een basisschool heeft benadeelde internetkabels aangelegd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is hij van een door de school ter beschikking gestelde ladder gevallen. Als gevolg van de val heeft hij enkelletsel opgelopen. Benadeelde heeft de basisschool aansprakelijk gesteld voor zijn schade.

 

In het kader van de schadeafwikkeling heeft een accountant op gezamenlijk verzoek van partijen een bedrijfseconomisch rapport gedateerd 20 maart 2018 opgesteld. Volgens dit rapport was het bedrijfsresultaat van de eenmanszaak van benadeelde vóór belasting in 2012 € 10.270, in 2013 € 8.865 en in 2014 € 11.646.

 

Benadeelde stelt dat hij in 2013 niet in de administratie verwerkte inkomsten heeft gehad. Indien daarmee rekening wordt gehouden bedragen zijn inkomsten € 51.500 en in 2014 € 51.750. Deze inkomsten stelt hij te hebben gegenereerd met verkooptransacties in de winkel, die hij buiten de boeken heeft gehouden, alsmede met werkzaamheden zoals het plaatsen van camera-installaties, schotelantennes en geluidsinstallaties. Deze werkzaamheden werden door hemzelf uitgevoerd nadat de winkel was gesloten, of door hiertoe ingehuurde oproepkrachten die evenmin in de boeken waren verantwoord. Over deze inkomsten heeft hij geen inkomstenbelasting betaald.

 

 

De rechtsregel
Het recht op vergoeding van zwart werk heeft te maken met de vergelijking tussen de hypothetische situatie zonder ongeval en de situatie met ongeval. Indien iemand vóór het ongeval (veel) zwart werkte, dan geeft dat een indicatie dat diegene door arbeid inkomen kon verwerven.

 

Met andere woorden: als iemand vóór het ongeval inkomsten had uit zwart werk, dan mag worden aangenomen dat hij zonder ongeval ook inkomsten zou hebben gehad uit zwart werk.

 

Schade als gevolg van een ongeval dient vergoed te worden, waaronder dus ook gemiste inkomsten uit zwart werk.

 

Hoewel dit al jaren vaste rechtspraak is – de Hoge Raad bevestigde dit al in 2000 – proberen verzekeraars nog steeds te stellen dat ze zwart werk niet hoeven te vergoeden omdat daarover geen (inkomsten)belasting is afgedragen.

 

Dat is echter volgens de Hoge Raad niet relevant.

 

De voorwaarden voor vergoeding van zwart werk zijn simpel:

 

  1. De benadeelde heeft vóór het ongeval inkomsten uit zwart werk;
  2. Het verrichten van dat werk was als zodanig rechtmatig;
  3. De benadeelde kan (enigszins) aantonen of, en zo ja, in welke omvang de benadeelde in de situatie zonder ongeval deze zwarte werkzaamheden zou hebben verricht;
  4. Als laatste dient het netto-inkomen, na inhouding van de verschuldigde belastingen, uit die werkzaamheden berekend te worden.
  5. Het verschil tussen de daadwerkelijke inkomsten van de benadeelde ná het ongeval en het fictieve netto-inkomen uit het (zwart) werk vóór het ongeval, is de schade die vergoed dient te worden.

 

Het kan soms wel een uitdaging zijn om aan te tonen dat iemand zwart heeft gewerkt en welke inkomsten hij daaruit heeft genoten. Er is namelijk vaak geen administratie van die werkzaamheden. Middels verklaringen van werkgevers of opdrachtgevers kan aangetoond worden dat die werkzaamheden zijn verricht.

 

Hoewel vaak wordt gedacht dat dit problemen kan veroorzaken bij de Belastingdienst, is onze ervaring dat dergelijke verklaringen geen negatieve gevolgen hebben. Verzekeraars mogen namelijk geen verklaringen of informatie van personen doorspelen naar de Belastingdienst. Ook rechters zullen dit niet doen. Gerechtelijke uitspraken worden bovendien anoniem gemaakt.

 


Conclusie
Ondanks het feit dat bewijs leveren lastig kan zijn, lukt het De Peel Letselschade Advocaten altijd wel om een manier te vinden om minstens een deel van de gemiste zwarte inkomsten aan te tonen en hiervoor een schadevergoeding te regelen.

 

Heb je vragen over het vergoeden van weggevallen zwarte inkomsten? Neem dan contact met ons op via 0495 75 59 58.