Is een discotheek aansprakelijk voor letsel toegebracht door een portier?

Het komt weleens voor dat een portier van een uitgaansgelegenheid een gast weigert binnen te laten en dat de portier de gast hierbij een duw of stoot geeft. Is de discotheek aansprakelijk als de gast daardoor letsel oploopt?

 

Bij arrest van 10-08-2021 heeft het Gerechtshof ’s- Hertogenbosch een oordeel gegeven over een dergelijk aansprakelijkheidsvraagstuk.

 

In de casus stond de gast op de toegangsdrempel om naar binnen te gaan, waarna de portier de gast een duw heeft gegeven. Vast is komen te staan dat de gast zich vervolgens – in een poging om niet te vallen – heeft vastgegrepen aan de deurpost, waarna de portier de deur heeft dicht gedaan om de gast buiten te houden. De gast raakte hierdoor met zijn vingers bekneld tussen de deur en liep ernstig letsel op aan zijn linkerhand.

 

Door de vastgestelde toedracht staat naar het oordeel van het Gerechtshof vast dat door toedoen van de portier, het achteruit duwen en vervolgens sluiten van de deur, de gast ernstig letsel aan de hand heeft opgelopen. Door de duw is sprake van inbreuk door de portier op een subjectief recht van de gast (recht op lichamelijke integriteit). In de omstandigheden van het geval levert een zodanige inbreuk een onrechtmatige gedraging op wanneer de handeling waarin de inbreuk is besloten tevens als onzorgvuldig in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden.

 

In gevolge vaste jurisprudentie geldt dat niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat zodanig gevaarscheppend gedrag slechts onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden. Naar het oordeel van het gerechtshof is de handelswijze van de portier in de gegeven omstandigheden zodanig gevaarscheppend gedrag dat sprake is van onrechtmatig gedrag. De mate van waarschijnlijkheid van een ongeval, het oplopen van letsel door de duw is zo groot – mede omdat de gast op een verhoging stond – dat de portier zich van dat gedrag had moeten onthouden.

 

De portier was in dienst van een beveiligingsbedrijf dat door de discotheek werd ingehuurd. De discotheek is naar het oordeel van het gerechtshof aansprakelijk op grond van art. 6:170 BW (aansprakelijkheid door fout van een ondergeschikte). Dit betekent dat de discotheek (risico) aansprakelijk is voor het handelen van de portier, mede omdat de discotheek aan de portier aanwijzingen en instructies heeft gegeven die ook door de portier zijn uitgevoerd. Er is dus voldaan aan het vereiste van een functioneel verband omdat het door de discotheek bepaalde deurbeleid de kans heeft vergoot op onrechtmatig handelen van de portier.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van een geweldsdelict door een portier of andere gasten in het uitgaansleven, dan adviseren wij u graag.

 

U kunt vrijblijvend contact opnemen met De Peel Letselschade Advocaten onder nummer: 0495 – 75 59 58 of via: info@dp-advocaten.nl