Geen verrekening AOV met het Verlies aan Verdienvermogen

In hoeverre is het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering relevant voor het bepalen van de omvang van de schade?

 

Deze vraag stond centraal bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

 

De casus is als volgt. Een fietser raakte in 2017 gewond als gevolg van een verkeersongeval. De WAM verzekeraar van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt heeft vervolgens aansprakelijkheid erkend voor de gevolgen van het verkeersongeval, waarna partijen in overleg traden over de schade.

 

Ten tijde van het ongeval was het slachtoffer werkzaam als zelfstandig ondernemer. Het slachtoffer had een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten bij Movir.

 

De vraag die partijen in deze procedure verdeeld houdt is of de AOV moet worden aangemerkt als een (zuivere) sommenverzekering dan wel als een schadeverzekering, althans een verzekering die aanleiding geeft tot periodieke uitkeringen die in feite strekken tot vergoeding van inkomensschade. De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat de AOV een schadeverzekering betreft en dat deze uitkering verrekend moet worden met het gestelde verlies aan verdienvermogen van het slachtoffer.

 

De rechtbank heeft bij beschikking van 4 september 2019 voor recht verklaard dat de AOV in overwegende mate een sommenverzekering is en dat de premiebedragen die door het slachtoffer over het jaar 2017 aan Movir zijn voldaan op het te berekenen voordeel (bestaande uit de AOV-uitkering) in mindering moeten worden gebracht door de verzekeraar, voor zover sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid.

 

Het slachtoffer kon zich niet geheel vinden in deze beschikking, waarna tussentijds hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking in deelgeschil. Het slachtoffer verzoekt (kort samengevat) aan het gerechtshof om een verklaring voor recht dat de AOV een sommenverzekering betreft en dat de uitkering uit hoofde van deze verzekering niet wordt verrekend met zijn gestelde verlies aan verdienvermogen.

 

Bij arrest van 24-08-2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch het slachtoffer in het gelijk gesteld. Het Gerechtshof toetst de feiten in deze casus aan een aantal door de Hoge Raad ontwikkelde gezichtspunten en komt tot de conclusie dat in deze casus sprake is van een zuivere sommenverzekering en dat de uitkeringen uit hoofde van deze verzekering niet in aanmerking komen voor verrekening wegens verlies van arbeidsvermogen.

 

Het arrest van het Gerechtshof is goed nieuws voor zelfstandigen (eenmanszaak, B.V., maatschap etc) met een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Peel Letselschade Advocaten spreekt de hoop uit dat onnodig vertragende discussies met verzekeraars met dit arrest vermeden kunnen worden en slachtoffers sneller een regeling van hun schade kunnen bereiken.

 

Mocht u als zelfstandig ondernemer letselschade hebben opgelopen en hierbij vragen hebben over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunt u contact opnemen met De Peel Letselschade Advocaten onder nummer: 0495 – 75 59 58 of een e-mailbericht sturen aan: info@dp-advocaten.nl