Weert en rotondes: geen goed huwelijk?

 

Sinds 1 januari 2020 vonden er in de gemeente Weert al ten minste 17 verkeersongevallen plaats op rotondes.[1] Dat was aanleiding voor ons kantoor om eens nader aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid op en rondom rotondes. 

 

Onderzoek

Onderzoek van De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek verkeersveiligeid (hierna: SWOV) wijst uit dat rotondes veiliger zijn dan kruispunten omdat ze het aantal potentiële conflicten tussen verkeersdeelnemers terugbrengen en de verkeerssnelheid verlagen.[2]Het aantal letselschadeslachtoffers zou door rotondes met 46 % afnemen, aldus de SWOV.

 

Ondanks de onderzochte verkeersveiligheid valt uit de inleiding van deze bijdrage op dat met zeer grote regelmaat verkeersongevallen plaatsvinden op en nabij rotondes.

 

De vraag is of Weert gewoon een pech-jaar achter de rug heeft, of dat rotondes toch niet zo veilig zijn als wordt aangenomen. Voor een antwoord op deze vraag moet nader worden gekeken naar het onderzoek dat door de SWOV werd gedaan. Uit dat onderzoek volgt namelijk weliswaar dat rotondes het aantal letselschadeslachtoffers doet afnemen, maar daarmee is niet alles gezegd, waarover het volgende.

 

Rotondes waar (brom)fietsers voorrang hebben blijken namelijk onveiliger te zijn dan rotondes waar de afslaande automobilist voorrang heeft. Waarom dan toch zoveel rotondes met voorrang voor de (brom)fietsers? De reden daarvoor is dat dat soort rotondes de doorstroom bespoedigen.

 

Het lijkt er dus op dat het mobiliteitsargument ertoe leidt dat rotondes toch vaak zo worden ontworpen dat de (brom)fietser voorrang heeft. De mobiliteit wint het hier dus soms van de veiligheid. Althans dat lijkt de conclusie te zijn. Daar is wel nog een nuance op zijn plaats.

 

De rotondes met voorrang voor fietsers worden vaker in de bebouwde kom geplaatst. En in de bebouwde kom is de verkeersintensiteit hoger waardoor er sowieso meer kans is op ongevallen.[3] Het is dus niet helemaal ‘eerlijk’ om het hogere percentage ongevallen volledig toe te schrijven aan het feit dat de fietsers voorrang hebben.

 

Wat te doen als gemeente?

Het is als letselschade-advocaat makkelijk om te zeggen dat de gemeente er alles aan moet doen om de situatie op de weg veiliger te maken. Maar de gemeente heeft natuurlijk verschillende belangen die zij tegen elkaar moet afwegen. Het is dus te gemakkelijk om te zeggen dat de gemeente Weert haar rotondes anders had moeten inrichten. En als het al anders zou moeten, dan is de vraag hoe men het anders zou kunnen doen.

 

Een goed compromis kan misschien worden gevonden in het – zo veel als mogelijk – toepassen van de CROW richtlijnen.[4] CROW[5] is een landelijk kennisplatform waar tal van richtlijnen worden gemaakt, waaronder richtlijnen voor de veiligheid van fietsers. Op dit kennisplatform worden ook aanwijzingen en richtlijnen gegeven voor het ontwerp van rotondes. Deze richtlijnen worden door rechters ook meegewogen in letselschadezaken waarin de vraag aan de orde is of een wegbeheerder aansprakelijk is voor de gevolgen van een verkeersongeval.


 

Heb jij letsel opgelopen en wil je graag dat wij jou helpen bij het krijgen van een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op via: 0495 – 75 59 58.

 

[1] https://www.weertdegekste.nl/?s=rotonde

[2] https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/rotondes

[3] https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Hernieuwde-aandacht-voor-de-veiligheid-van-fietser

[4] https://www.crow.nl

[5] De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd.