Bedrijfsuitje wordt bedrijfsongeval

In het kader van saamhorigheid en motivatie worden tegenwoordig door veel bedrijven (jaarlijkse) bedrijfsuitjes georganiseerd. Werknemers kunnen dan op (vrijwillige) basis aan deze activiteiten deelnemen. Hoewel de werkgever niet altijd de zeggenschap heeft over het organiseren van dergelijke bedrijfsuitjes (bijvoorbeeld omdat daar een feestcommissie voor is ingesteld), kan de werkgever wel aansprakelijk zijn wanneer tijdens het bedrijfsuitje een ongeval plaatsvindt. Dit is kortgeleden door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant nogmaals bevestigd.[1]

 

In bovengenoemde zaak werd er op dinsdag 5 november 2019 een jaarlijkse sportdag georganiseerd vanuit het bedrijf, onder werktijd. De sportdag werd georganiseerd door werknemers en de activiteiten bestonden onder andere uit het spelen van trefbal, touwtrekken, vier op een rij en zaklopen. Hoewel de sportdag werd georganiseerd door werknemers is alles besproken met en goedgekeurd door het management van het bedrijf. De betreffende werkneemster in deze zaak nam ook deel aan deze sportdag. Echter, bij het spelen van trefbal is een collega van haar tegen haar knie aan gevallen. Als gevolg van dit ongeval heeft deze werkneemster letsel aan haar knie opgelopen. Deze werkneemster heeft het bedrijf, haar werkgever, aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval.

 

Zij voert aan dat zij in de uitoefening van haar werkzaamheden schade heeft geleden en dat haar werkgever de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Haar werkgever had moeten zorgdragen voor een geschikte ondergrond om trefbal te spelen, had haar personeel kunnen verplichten om geschikte kleding en schoenen te dragen en had deugdelijke en effectieve instructies moeten geven en moeten toezien op naleving daarvan. Het betreffende bedrijf in deze kwestie erkent de aansprakelijkheid niet. Gesteld wordt dat er geen sprake is van een ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden alsmede dat er niet is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht. Er is sprake van een huis-, tuin- en keukenongeval dan wel van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

De rechtbank oordeelt allereerst dat de jaarlijkse sportdag het versterken van de onderlinge band en de teamspirit tussen werknemers ten doel had en dat deze jaarlijkse sportdag daarmee het bedrijfsbelang diende. Hoewel deelname aan de sportdag geen harde verplichting betreft, is wel voldoende aannemelijk gemaakt dat deelname door de werknemers in ieder geval als een sociale verplichting ervaren is. Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van de rechtbank een voldoende relevante band aanwezig tussen de sportdag en de door werkneemster te verrichten werkzaamheden. Dat het actieve en recreatieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden van werkneemster, maakt dit niet anders. Verder oordeelt de rechtbank dat trefbal geen alledaagse activiteit is, waardoor er aldus geen sprake is van een huis-, tuin- en keukenongeval. Het voorgaande leidt ertoe dat op werkgever jegens de deelnemers aan de sportdag een zorgplicht rustte. Vaststaat dat aan de deelnemers van trefbal enige speluitleg is gegeven. Het potje trefbal vond plaats op de nabijgelegen (verharde) parkeerplaats. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat het ongeval zich ook op een andere ondergrond voorgedaan zou kunnen hebben, acht de rechtbank de parkeerplaats niet de meest aangewezen plek. Van werkgever had op zijn minst mogen worden verwacht dat zij zou zorgdragen voor beschermend materiaal en/of een voor sportieve activiteiten geschikte ondergrond. Nu zij dit niet gedaan heeft, is werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval van werkneemster.

 

Mocht u nou ook letsel hebben opgelopen tijdens een bedrijfsuitje en bent u benieuwd of uw werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan, neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op via 0495-755958 of per e-mail via info@dp-advocaten.nl.

[1] www.letselschademagazine.nl/2022/RBZWB-280622.