Een ongeval tijdens de vakantie, wat nu?

Door Floor Lintjens:

Hoewel het bellen van de SBS6-alarmlijn misschien aantrekkelijk lijkt, is het toch verstandiger om met professionele hulp de reisorganisator aansprakelijk te stellen voor de door u tijdens de vakantie opgelopen schade. Maar vanaf welk moment komt letselschade dat tijdens de vakantie werd veroorzaakt nu voor rekening van de reisorganisator?

 

Nederlands recht

De wettelijke regels omtrent de reisovereenkomst zijn geregeld in art. 7:500 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De partijen bij deze overeenkomst zijn de reiziger(s) en de reisorganisator. De hoofdregel is dat de reisorganisator verplicht is de schade te vergoeden wanneer de reis niet verloopt zoals de reiziger redelijkerwijs mocht verwachtingen op grond van de reisovereenkomst (art. 7:507 lid 2 BW). Uitzondering op deze regel is een beroep op overmacht door de reisorganisator.

 

Redelijke verwachtingen

Wat de reiziger redelijkerwijs mag verwachten van de reis is afhankelijk van vele factoren. De rechter zal dan ook bij elke afzonderlijke zaak een afweging moeten maken of de reisorganisator zijn verplichting is nagekomen of dat sprake is van non-conformiteit. Bij deze afweging kan aandacht worden besteed aan de informatie die de reisorganisator heeft gegeven in zijn brochures. Wanneer dit niet voldoende is gedaan en bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaat over de hygiënische omstandigheden of het voedsel, dan kan het zo zijn dat de verwachtingen van de reiziger niet stroken met de werkelijkheid. In bepaalde gevallen kan de reisorganisator aansprakelijk zijn om de daardoor veroorzaakte schade aan de reiziger te vergoeden. Ter verduidelijking geef ik een tweetal voorbeelden van letselschade dat tijdens de vakantie werd opgelopen.

 

Vallen in de douche door een lekkage

Een reiziger die lichamelijk letsel overhield aan een val in de douche als gevolg van een lekkage, kreeg zijn schade vergoed door de reisorganisator. Vaststond dat de reiziger de reisorganisator meerdere malen op de hoogte had gesteld van de lekkage en dat er vervolgens geen actie werd ondernomen. De rechter kwam dan ook tot de conclusie dat de reisorganisator aansprakelijk is voor de gevolgen van dit ongeval, mede omdat de reiziger redelijkerwijs mocht verwachten dat een lekkage zou uitblijven of in ieder geval zou worden verholpen.[1]

 

Vallen uit een glijbaan

Een reiziger die lichamelijk letsel opliep door een ongeval met een waterglijbaan, kreeg zijn schade vergoed van de reisorganisator. In deze zaak werd vastgesteld dat de glijbaan niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed. Omdat de reisorganisator het bedrijf dat eigenaar was van de glijbaan inschakelde ter ‘uitvoering van de [reis]overeenkomst’, moest de reisorganisator de door de reiziger opgelopen materiële en immateriële schade als gevolg van het ongeval vergoeden.

 

Overmacht

Een reisorganisator kan zich op overmacht beroepen wanneer zich abnormale of onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroep (dus de reisorganisator).[2] Vast moet komen te staan dat de gevolgen van deze omstandigheden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet voorkomen konden worden. Een extreem voorbeeld hiervan is een natuurramp. Indien een beroep op overmacht slaagt, dan is de reisorganisator niet gehouden de schade van de reiziger te vergoeden.

 

Europese richtlijnen

Omdat een nieuwe Europese Richtlijn[3] is aangenomen, zullen de artikelen 7:500 e.v. BW vanaf 1 juli 2018 veranderen.[4] Het doel van deze nieuwe richtlijn is driedelig, namelijk:[5]

  1. de reikwijdte van de reizigersbescherming aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de reismarkt, zoals de verkoop via internet en van op maat gesneden vakanties;
  2. te zorgen voor meer transparantie;
  3. het bieden van meer rechtszekerheid aan reizigers en handelaren.

Deze richtlijn (en dus ook de Nederlandse wetsartikelen) zijn veel uitgebreider wat betreft de aansprakelijke partijen. De kans bestaat dus dat de partijen in de reisbranche sneller met aansprakelijkheid te maken zullen krijgen. In de nieuwe wetsartikelen worden de redelijke verwachtingen niet meer genoemd, maar wordt slecht uitgegaan van non-conformiteit. Of dit ook daadwerkelijk een verschil zal gaan maken moet blijken uit toekomstige rechtspraak.

 

SBS6-alarmlijn, of…

Om na een onsuccesvolle vakantie ook nog een behoorlijke rekening te krijgen in de vorm van schade, is bijzonder zuur. Heeft u lichamelijk letsel opgelopen tijdens een door uw reisorganisator geplande vakantie in Nederland of in het buitenland, schakel dan professionele hulp in zodat kan worden bepaald of de reisorganisator uw schade moeten vergoeden en u dus niet zelf uw eigen schade hoeft te dragen.

 

@ De Peel Letselschade Advocaten

 

[1] Hof Amsterdam 30 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2724.

[2] Rb. Oost-Nederland 13 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ7265.

[3] Richtlijn (EU) 2015/2302.

[4] Voor de inhoud van de bepalingen van titel 7A van Boek 7 Burgerlijk Wetboek verwijs ik naar het Staatsblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34688/stb-2018-2?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

[5] J. Kruijswijk-Jansen, ‘Nieuwe richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen: veranderingen in aansprakelijkheidsregime?’, VR 2017/103.