REGRES: LOONSCHADE VAN DE WERKGEVER

Heeft uw werknemer een ongeval gehad waardoor deze arbeidsongeschikt is en u het loon gedurende twee jaar dient door te betalen inclusief re-integratiekosten? U komt wellicht in aanmerking om (een deel van) deze kosten terug te vorderen. Hoe dan? Op basis van het regresrecht kunt u als werkgever onkosten die u noodzakelijkerwijs heeft moeten maken door toedoen van een derde partij terugvorderen bij deze derde partij. Dit volgt uit artikel 6:107a BW.

 

Op basis van het Nederlandse arbeidsrecht dient een werkgever gedurende twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon voor minimaal 70% te blijven door betalen. Ook de kosten voor re-integratie, waarbij u kan denken aan het inschakelen van de bedrijfsarts, eventuele deskundigenberichten of aanpassingen aan de werkplek, komen voor rekening van de werkgever. Sommige werkgevers zijn daarnaast eigen risicodrager. Dit wil zeggen dat een werknemer na twee jaar ziekte door de werkgever doorbetaald blijft worden in plaats van terug te vallen op het UWV. Als werkgever zijnde leidt u dan loonschade. Voornamelijk voor kleinere werkgevers zijn dit grote kostenposten.

 

Maar wat kan u als werkgever nu bij de derde partij claimen?

Van het doorbetaald salaris kunt u als werkgever – onder meer- het volgende verhalen op de aansprakelijke partij:

  • het doorbetaalde nettoloon;
  • de verplicht door te betalen emolumenten, bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering;
  • het opgebouwde vakantiegeld.

 Daarnaast kunt u de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Hierbij kunt u denken aan:

  • kosten van de arbodienst en bedrijfsarts;
  • vervoerskosten woon-werk;
  • interne administratieve kosten;
  • kosten aanpassen van de werkplek;
  • kosten in verband met re-integratie van het spoor 2 traject;
  • kosten van coaching, begeleiding of multidisciplinaire behandelingen;
  • kosten van het eigen risico dragerschap voor de Ziektewet of WGA.

Uiteraard kan u geen loonschade claimen als u als werkgever zelf aansprakelijk bent voor het ongeval. Hetzelfde geldt als een collega van de werknemer die arbeidsongeschikt is door een ongeval het ongeval heeft veroorzaakt, tenzij er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid.

Het regresrecht kan worden verhoogd met de wettelijke rente en eventuele kosten van de uitwinning van het regresrecht.

 

Wanneer kan u als werkgever loonschade verhalen?

In principe kunt u de loonschade verhalen bij een derde als deze verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werkgever.

U kunt hierbij denken aan situaties waarin een werknemer schade heeft geleden door verkeersongevallen, ongevallen met dieren, onoplettendheid van anderen, slechte weg, openbaar vervoer, onveilig product of een ongeval tijdens werk waarvoor de schuld bij een ander ligt.

Indien de veroorzaker tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd, dan kunt u de loonschade verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker.

 

Let op! Er bestaat een verjaringstermijn van vijf jaar ten aanzien van regresrechten. Dit wil zeggen dat het recht op loonregres – uw vordering op de derde partij – na vijf jaar komt te vervallen, als u er gedurende die vijf jaren althans geen aanspraak op hebt gemaakt. U kunt dan geen aanspraak meer maken op vergoeding.